Obsah a průběžná péče:

Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava

 

Majitel:  

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)

Kancelář ERDV

Amt der Oö. Landesregierung

Bahnhofplatz 1

A-4021 Linz


Zadavatel:
Pracovní společenství Evropský region Dunaj-Vltava:

-       Land Oberösterreich

-       Land Niederösterreich (Mostviertel + Waldviertel)

-       Jihočeský kraj

-       Plzeňský kraj

-       Kraj Vysočina

-       Bezirk Oberpfalz

-       Niederbayern/ EUREGIO Bayersicher Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.

 

Kontakt a informace:

Potřebujete-li informace nebo máte-li připomínky můžete nás zkontaktovat, a to telefonicky nebo emailem.

T: +43 732 77 20 14845

E: edm.post@ooe.gv.at

I: www.europaregion.org

www.evropskyregion.cz

www.europaregion.at

 

Webdesign:

Inizio s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, www.inizio.cz

 

Autorská práva:

Layout a grafické ztvárnění, stejně tak jako jednotlivé elementy jako loga, fotografie, znaky atp. jsou autorsky chráněny. Stejná pravidla platí také pro redakční články v plném znění, jejich části nebo spojení. Změny nejsou povoleny. Zveřejnění je možné jen s písemným souhlasem zodpovědného majitele autorských práv. Z tohot jsou vyjmuty oficiální, nezpoplatněné informace a tiskové zprávy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem Europaregion Donau-Moldau, se sídlem: Bahnhofplatz 1, A-4020 Linz, www.evropskyregion.cz, e-mail.: edm.post@ooe.gv.at (dále jen „Správce"), a to v rozsahu uvedeném v sepsané prezenční listině, tedy: jméno, příjmení, instituce, e-mail.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsem si vědom, že:
1.požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;
2.Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
3.v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;
4.pokud zjistím nebo se oprávněně domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů).

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou, mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat u Správce.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR") článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména Regionální kontaktní místa ERDV a Znalostní platformy ERDV.

Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování mých osobních údajů.

Pokud Správce obdrží moji žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude mne Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádám, je povinen mne informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

Správce přijímá bezpečnostní opatření, která zajistí, že moje osobní údaje budou chráněny proti manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému vyzrazení. Bezpečnostní opatření správce jsou neustále vylepšována, aby udržel krok s technologickým vývojem.

Máte možnost si přes naše internetové stránky vyžádat brožury, knihy, noviny apod. Vámi poskytnutá data (oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mail; evtl. titul, telefon, fax) budou použita výhradně pro zaslání požadovaných produktů a budou předána třetím pouze pokud je to nezbytně nutné k vyřízení objednávky (např. Regionální kontaktní místa, zpracovatelé objednávky).
Rádi Vám případně zašleme i nové vydání. Pokud si nepřejete další poštovní zásilky, můžete tyto kdykoli stornovat přes: edm.post@ooe.gv.at.

V případě, že budu nespokojen se zpracováním mých osobních údajů, můžu se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Poskytuji je však svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k poskytování servisní činnosti, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau
A-4021 Linz • Bahnhofplatz 1
0043 732 77 20 14 827
edm.post@ooe.gv.at

 

Ikona

Naše projekty

Výroční konference Evropského regionu

Výroční konference Evropského regionu

Dobrá praxe v komunitně vedeném místním rozvoji obcí a měst

Vánoční soutěž

Vánoční soutěž

Namalujte, vytvořte, zinscenujte, ... tradiční i netradiční zvyky v Evropském regionu

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Soutež "Vesnice ERDV 2018"

Přehled vítězných obcí

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Třetí ročník středoškolské soutěže ERDV

Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava

Poznávací cesty starostů

Poznávací cesty starostů

Ukázky příkladů dobré praxe z obcí v Evropském regionu

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Slavíme v Evropském regionu

Mezinárodní den seniorů

Mezinárodní den seniorů

Evropský region přispěl svou účastí

Čistý Evropský region Dunaj-Vltava

Čistý Evropský region Dunaj-Vltava

Akce na podporu čistého životního prostředí

Best Business Award 2018

Best Business Award 2018

Informace o Best Business Award

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

28 jednodenních výletů

28 jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Mapa kompetencí

Mapa kompetencí

Zaregistrujte svou organizaci a vyhledejte partnera pro spolupráci

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Energy Future Tour 2018

Energy Future Tour 2018

Mladí výzkumníci po stopách energie budoucnosti