Prohlášení o bezbariérové přístupnosti

 

Obsah a průběžná péče:

Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava

 

Majitel:  

Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)

Kancelář ERDV

Amt der Oö. Landesregierung

Bahnhofplatz 1

A-4021 Linz


Zadavatel:
Pracovní společenství Evropský region Dunaj-Vltava:

-       Land Oberösterreich

-       Land Niederösterreich (Mostviertel + Waldviertel)

-       Jihočeský kraj

-       Plzeňský kraj

-       Kraj Vysočina

-       Bezirk Oberpfalz

-       Niederbayern / Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V.

 

Kontakt a informace:

Potřebujete-li informace nebo máte-li připomínky můžete nás zkontaktovat, a to telefonicky nebo emailem.

T: +43 732 77 20 14845

E: edm.post@ooe.gv.at

I: www.europaregion.org

www.evropskyregion.cz

www.europaregion.at

 

Webdesign:

Inizio s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, www.inizio.cz

 

Autorská práva:

Layout a grafické ztvárnění, stejně tak jako jednotlivé elementy jako loga, fotografie, znaky atp. jsou autorsky chráněny. Stejná pravidla platí také pro redakční články v plném znění, jejich části nebo spojení. Změny nejsou povoleny. Zveřejnění je možné jen s písemným souhlasem zodpovědného majitele autorských práv. Z tohoto jsou vyjmuty oficiální, nezpoplatněné informace a tiskové zprávy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem Europaregion Donau-Moldau, se sídlem: Bahnhofplatz 1, A-4020 Linz, www.evropskyregion.cz, e-mail.: edm.post@ooe.gv.at (dále jen „Správce"), a to v rozsahu uvedeném v sepsané prezenční listině, tedy: jméno, příjmení, instituce, e-mail.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsem si vědom, že:
1.požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;
2.Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
3.v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;
4.pokud zjistím nebo se oprávněně domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů).

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou, mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat u Správce.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR") článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména Regionální kontaktní místa ERDV/ Znalostní platformy ERDV těchto institucí: Land Oberösterreich, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Land Niederösterreich, Bezirk Oberpfalz, Niederbayern, Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V., Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina.

Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování mých osobních údajů.

Pokud Správce obdrží moji žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude mne Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádám, je povinen mne informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

Správce přijímá bezpečnostní opatření, která zajistí, že moje osobní údaje budou chráněny proti manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému vyzrazení. Bezpečnostní opatření správce jsou neustále vylepšována, aby udržel krok s technologickým vývojem.

Máte možnost si přes naše internetové stránky vyžádat brožury, knihy, noviny apod. Vámi poskytnutá data (oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mail; evtl. titul, telefon, fax) budou použita výhradně pro zaslání požadovaných produktů a budou předána třetím pouze pokud je to nezbytně nutné k vyřízení objednávky (např. Regionální kontaktní místa, zpracovatelé objednávky).
Rádi Vám případně zašleme i nové vydání. Pokud si nepřejete další poštovní zásilky, můžete tyto kdykoli stornovat přes: edm.post@ooe.gv.at.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlašovacím formuláři pro potřeby Evropského regionu Dunaj–Vltava. S ohledem na skutečnost, že Evropský region Dunaj–Vltava není samostatnou právnickou osobou, souhlasím se zpracování osobních údajů všemi jeho členy tj. Land Oberösterreich, Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Land Niederösterreich, Bezirk Oberpfalz, Niederbayern, Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V., Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina

V případě, že budu nespokojen se zpracováním mých osobních údajů, můžu se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Poskytuji je však svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k poskytování servisní činnosti, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Geschäftsstelle der Europaregion Donau-Moldau
A-4021 Linz • Bahnhofplatz 1
0043 732 77 20 14 827
edm.post@ooe.gv.at

 

Ikona

Poznej Evropský region

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář