10. 02. 2020
Průmysl 4.0

Od roku 2019 rezonuje napříč Evropským regionem několik nových témat, mezi která patří mimo jiné Průmysl 4.0.

O výzvách, které s sebou tento trend přináší, a to především ve vazbě na střední a odborné vzdělávání, spolupráci s firemním prostředím, ale také sdílení přeshraničních zkušeností, jsme si povídali s Mgr. Romanem Křivánkem, ředitelem Vysočina Education, školského zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, který je zároveň zástupcem Kraje Vysočina v expertní skupině k tématu Průmysl 4.0 – Kvalifikace na středních a odborných školách.

1. Jakým způsobem se téma Průmysl 4.0 dotýká Vaší práce, resp. práce Vaší organizace?

Vysočina Education je členem Okresní hospodářské komory Jihlava a úzce spolupracuje také s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina. S podnikatelskou sférou, kde téma Průmysl 4.0 získává na intenzitě, je tedy v úzkém kontaktu. Jednou z našich současných priorit, a to nejen ve vazbě na Průmysl 4.0, je rozvoj kariérového poradenství, kdy se školám snažíme přiblížit podstatu kariérního rozvoje žáků a mladých lidí, a to především formou sebeuvědomění, sebepoznání a určení předpokladů pro studium či výkon konkrétního povolání. V době, kdy v České republice přibližně 40 % absolventů středních škol nachází pracovní uplatnění v jiném oboru, než který vystudovalo, je toto téma velice důležité. Další důležitou oblastí je rozvoj digitálních kompetencí, a to jak žáků, tak učitelů. Této tématice se věnujeme např. v přeshraničním projektu DigiMe, kdy se ve spolupráci s rakouským partnerem snažíme nastavit rámec kompetencí pro učitele i žáky na středních a základních školách. Tématu je věnována pozornost také na národní úrovni, kdy Ministerstvo školství ČR stále častěji hovoří o možné revizi vzdělávacích programů, kdy by měli žáci nově rozvíjet své IT kompetence napříč různými předměty.

 

2. Jaké zajímavé přeshraniční projekty ve vazbě na P 4.0 a rozvoj technického vzdělávání realizujete?

Kromě již zmiňovaného DigiMe jsou to další přeshraniční projekty s Dolním Rakouskem, jako C4PE a EduSTEM. V projektu C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions) například v rámci aktivity Třídy bez hranic spolupracují školy z Vysočiny a Dolního Rakouska na výuce předmětu Automatizace. Dále jsou zde realizovány aktivity v oblasti kariérového poradenství a spolupráce škol a firem. Cílem projektu EduSTEM (Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics) je podpora badatelských činností a výuky v oblastech STEM při propojení s německým jazykem, na středních školách dokonce za podpory rodilých mluvčí. Dalším projektem, který realizujeme tentokrát za podpory programu ERASMUS+, je INTENT 4.0. Jeho cílem je zmapovat již existující a v Evropě využívané digitální nástroje na podporu výuky v oblasti mechatroniky, elektroniky a dalších technických oborů a ty nejlepší z nich pak, ve spolupráci s odborníky z praxe, vhodně integrovat do nových vzdělávacích modulů pro výuku odborných předmětů. Do projektu je zapojeno 7 partnerů napříč Evropou, mimo jiné také partner z Německa.

 

3. Jaké další aktivity ve vazbě na Evropský region Dunaj-Vltava Vysočina Education realizuje?

Zde bych zmínil podporu výuky německého jazyka, který je spojujícím prvkem několika již zrealizovaných projektů s Dolním Rakouskem. Ať již to byla podpora výuky NJ v mateřských školách, integrace výukové metody CLIL do odborných předmětů na středních školách nebo tandemová výuka NJ za účasti rodilého mluvčí na středních a základních školách. Velký zájem škol především o tandemovou výuku NJ nebo o semináře pro učitele NJ vedené rodilým mluvčím bylo možno v minulosti uspokojit také díky finanční podpoře Evropského regionu.

 

4. Jaké další výzvy lze v odborném školství očekávat?

Kromě začlenění všech trendů souvisejících s Průmyslem 4.0 vidím výzvu pro české odborné školství také v sílícím tlaku průmyslové sféry na transfer duálního systému vzdělávání, tak jak ho známe z Německa nebo Rakouska. Nutno však zmínit, že české školy s partnery z podnikatelského sektoru v oblasti vzdělávání dlouhodobě spolupracují, škola bez této spolupráce by ani nemohla dlouho fungovat, a tato volná forma spolupráce jim vyhovuje více než pevně svázaná forma duálu. Uvidíme tedy, jaké případné změny nás do budoucna v souvislosti s tímto tématem a případnými opatřeními přijatými na národní úrovni čekají.

 

Děkujeme za rozhovor!


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu