29. 02. 2024

Vážený pane Dr. Tichlere, mohl byste nám prosím představit Energetický institut Univerzity Jana Keplera v Linci? Jaké jsou hlavní cíle a úkoly tohoto institutu?

Na energetickém institutu UJK v Linci se 40 vědců a vědkyň zabývá každoročně v cca 100 vědecko-výzkumných projektech dalším vývojem a transformací energetického systému. Jako mimouniverzitní výzkumný ústav se vyznačujeme multidisciplinární strukturou: inter- a transdisciplinární spolupráce tří oddělení Energetického institutu – energetické hospodářství, energetická legislativa a energetická technika - umožňuje komplexní analýzu energie jako tématu budoucnosti.
Nové výzvy, před kterými naše společnost a naše hospodářství stojí, jako je transformace energetického systému, potřebují z našeho pohledu nové přístupy, částečně s novými a částečně s osvědčenými nástroji. Sledujeme v tomto ohledu holistický, multidisciplinární přístup, zohledňující právní, technologické, ekonomické, sociální a ekologické aspekty.
Pro detailnější informace o našem institutu, oblastech výzkumu, metodách a projektech doporučuji podívat se na naše webové stránky: https://energieinstitut-linz.at/

 

Mohl byste se zmínit o nejdůležitějších aktuálních tématech výzkumu a výzkumných projektech Energetického institutu?
Chtěl bych tu zcela záměrně zmínit konkrétní příklady našich výzkumných projektů, které myslím poskytují dobrou představu o naší práci.
V oblasti „ekologizace" průmyslových procesů realizujeme a koordinujeme mimo jiné projekt „Heat Highway", který v roce 2023 získal hornorakouskou zemskou cenu za inovaci. Heat Highway zkoumá nadregionální sítě přenosu tepla podobné elektrické síti, které propojují několik průmyslových zdrojů odpadního tepla a jiných udržitelných zdrojů, stávající sítě dálkového vytápění, průmyslové procesní výměníky tepla a zásobníky tepla. V lednu také odstartoval evropský projekt „TREASURE", který se zaměřuje na velkokapacitní systémy ukládání tepla pro vyrovnávání sezónních výkyvů v dodávkách tepla. Tím se překoná časový nesoulad mezi přebytkem nabídky a poptávky a zvýší se podíl obnovitelných zdrojů energie a průmyslového odpadního tepla v odvětví vytápění. Cílem tohoto výzkumu je rovněž optimalizovat podnikovou a průmyslovou spolupráci na podporu účinného využívání zdrojů.
Důležitým předmětem výzkumu je vědecká analýza chování konečných spotřebitelů a podniků v oblasti spotřeby energie. V této oblasti koordinujeme a realizujeme významné evropské výzkumné projekty, jako je například projekt CAMPAIGNers. Analyzujeme nejen účinnost nových opatření ke zvýšení udržitelnosti spotřeby energie, ale také vyvíjíme nové holistické přístupy, které mohou a měly by úspěšně překonat stávající překážky.


V rámci důležitého budoucího tématu využití a ukládání emisí oxidu uhličitého bych rád zmínil projekt CaCTUS. Společně s našimi kooperačními partnery analyzujeme rakouský potenciál pro využití oxidu uhličitého jako zdroje a možnosti jeho ukládání v Rakousku. Cílem je udržitelné etablování uhlíkových cyklů a dlouhodobé ukládání emisí oxidu uhličitého.


V neposlední řadě bych rád ještě exemplárně představil náš systémový výzkum klimaticky neutrálního vodíku, jehož příkladem je evropský projekt EUH2STARS. V rámci tohoto projektu, který se zabývá dalším rozvojem podzemního skladování vodíku - m. j. pro sezónní skladování elektřiny -, zkoumáme socioekonomické perspektivy a výzvy, ale i nové regulační úpravy potřebné k zavedení systémově nezbytných technologií pro transformaci na energetický systém, který bude neutrální z hlediska emisí CO2.

 

Jaké nové technologie nebo přístupy se zkoumají s cílem zvýšit energetickou účinnost? Můžete uvést příklady úspěšných inovací nebo vývoje v této oblasti?
Náš přístup k energetickému výzkumu je holistický. To pro nás znamená, že chceme především dále rozvíjet ty technologie, služby, systémy, opatření, regulace, obchodní modely a přístupy, které jsou přínosem pro energetický systém, a tedy i pro naši ekonomiku.
Z toho vyplývá i široká škála zajímavých technologií, které jsou v současné době vyvíjeny za účelem posílení energetické účinnosti - a zejména účinnosti zdrojů celkově, nikoliv pouze účinnosti konečné energie. Rád bych proto upozornil zejména na další rozvoj technologií ukládání energie. Společně se specifickými technologickými partnery zkoumáme souběžně s technologickým vývojem především výkonnost z hlediska životního prostředí, potřebu nových právních úprav, akceptaci systémů, nové obchodní modely a dlouhodobé technicko-ekonomické charakteristiky.

 

Jakou roli hraje v současných a budoucích aktivitách institutu na podporu udržitelných zdrojů energie vodík?
Tématem vodíku se intenzivně zabýváme již 15 let. Svou roli zde vidíme jednak v systémovém zařazení významu a využití vodíku a jednak v doprovodném ekonomickém, ekologickém, právním a socioekonomickém výzkumu. Klimaticky neutrální vodík je důležitým pilířem budoucího energetického systému, ale není všespásným lékem na všechny problémy. Vodík by se měl v budoucnu využívat především tam, kde bude mít pro energetický systém největší přínos, a to jsou tedy především ta odvětví, kde přímá elektrifikace není řešením.

 

Spolupracujete na výzkumných projektech s mezinárodními npartnery, např. i s kooperačními partnery z Německa nebo z Česka?
Samozřejmě, mezinárodní výměna zkušeností a spolupráce je ve výzkumu klíčová. Kontinuálně spolupracujeme s výzkumnými institucemi a partnery z průmyslu především na evropské úrovni.
Konkrétně k Německu a České republice: S německými a českými kooperačními partnery, ať už výzkumnými nebo průmyslovými, jsme již spolupracovali na mnoha výzkumných projektech. Uvedu několik příkladů akademických partnerů: Fraunhofer, TU Mnichov, Institut pro technologii Karlsruhe, Univerzita Ludwiga Maximiliana Mnichov, Rohrdorfer, Vysoká škola Landshut, Technická vysoká škola Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně atd. Vždy nás těší, když můžeme s našimi konstruktivními kolegy řešit nové a zajímavé projekty.

 

Jaké výzvy vnímá Energetický institut v Linci v souvislosti s budoucím rozvojem a účinností energií? Rýsují také nějaké šance nebo trendy, které považujete za slibné?
Energetický systém budoucnosti bude zcela jistě vysoce elektrifikovaný, což představuje obrovskou výzvu. Aby bylo možné s touto rostoucí elektrifikací držet krok, musí být samozřejmě vedle rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie realizována nová energetická infrastruktura - od velkých sítí a úložišť až po decentralizovaná řešení pro koncové spotřebitele. To však vyžaduje i další doprovodné přístupy, jako je zachytávání a využívání uhlíku, řešení umožňující reagovat na poptávku (demand response) a nová regulační opatření.


Velkou příležitost pro energetický systém představuje, jak již bylo zmíněno, intenzivnější kooperace mezi jednotlivými aktéry. Jedině tak se podaří zvládnout velkou výzvu, kterou je uhlíková neutralita - v tomto ohledu jsem však optimistický a věřím, že se to podaří.

 


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online