25. 06. 2021
Průmysl 4.0 Lidé a společnost

Vzdělávací projekt C4PE (Concepts for Professional Education in Border Regions), spolufinancovaný z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, je zaměřený na rozvoj česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Usiluje o rozšíření společné vzdělávací nabídky, znalostí a výměnu zkušeností, o zlepšení odborných kompetencí učitelů základních a středních odborných škol. Na otázky odpověděl ředitel Střední průmyslové školy Třebíč (dále jen SPŠT) – Ing. Zdeněk Borůvka.

Jak projekt funguje?
Celý projekt zahrnuje více oblastí, na kterých se podílí několik institucí. Jedná se o tyto oblasti:


T1: Třídy bez hranic
Cílem pracovního balíčku je kormě jiného vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční profesní vzdělávání: zvýšení kvality profesní přípravy žáků, podpora a zjednodušení přeshraniční spolupráce (výměna žáků, definice základních principů pro harmonizaci resp. uznání kvalifikací, bilaterální vzdělávací projekty, výuka jazyků). Tento cíl bude podpořen vybudováním pilotních partnerství škol mezi 4 AT a 5 CZ školami. K docílení potřebných předpokladů pro přeshraniční kooperace škol budou zpracovány dvojjazyčné výukové materiály, které budou odpovídat potřebám trhu práce AT+CZ a učebním osnovám. Díky tomu budou školy v budoucnosti moci využít existující nabídku materiálů a realizovat tak po obsahové stránce spolupráci škol. Taktéž budou vyvinuty metody pro pedagogy, kteří budou zajišťovat přeshraniční společnou výuku.


T2: Kariérové poradenství
Cílem pracovního balíčku je podpora nabídky kariérového poradenství pro žáky příhraničního regionu vývojem společných postupů. CZ partneři mají být blíže seznámeni s AT systémem z hlediska odlišných možností školního a profesního vzdělání (např. duální systém) aby tak mohli nově nastavit/modifikovat vlastní vzdělávací program pro koordinátory kariérového poradenství.


T3: School meets economy
V rámci profesního vzdělání hraje důležitou roli propojení s praxí. Cílem projektového balíčku je umožnit žákům prakticky se seznámit s přeshraničním hospodářským prostorem a využít nabyté poznatky v jejich profesní orientaci. Tím vznikne lepší propojení vzdělávacího a hospodářského sektoru.


Naše škola je zapojena hlavně v balíčku T1 - Třídy bez hranic. Smyslem naší účasti je především porovnat technické vzdělávání v České republice a v Rakousku. Naše škola úzce spolupracuje s technickou školou HTL v Hollabrunnu. Pro porovnávání jsme společně vybrali oblast automatizace a řízení, která je vyučována v obou školách. Dle předběžného zjištění by se výstupy v odborné části z obou škol neměly příliš lišit. V naší škole jsou do projektu zapojeni žáci oboru průmyslová automatizace a dále odborní učitelé i učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů.


V jaké fázi projektu jsou aktuálně účastníci ze SPŠT (z Vysočiny)? Na jakých aktivitách pracují?
V současné době je vytvořena řada učebních materiálů v anglickém jazyce. Jedná se především o odborná témata, která mohou využívat vyučující, jak z naší, tak rakouské školy. Proběhlo dvakrát společné praktické vyučování žáků naší a AT školy. Jednou bylo „řízeno" z naší školy a jednou ze školy v Hollabrunnu. Z důvodu covidové situace byla odložena společná setkání žáků a učitelů z obou škol. Proběhla tedy společná výuka na dálku přes videokonferenční zařízení. Dále probíhá výuka našich žáků v anglickém jazyce nad rámec běžných hodin. Rovněž i zapojení pedagogové navštěvují kurzy angličtiny. Jednacím jazykem je angličtina. Je důležité, aby se žáci i učitelé setkali a vzájemně se i neformálně blíže poznali. Aby žáci pochopili, že pravidla automatizace platí naprosto stejně v Rakousku i v České republice.


Jak ovlivnila pandemie Covid-19 průběh projektu?
Pandemie ovlivnila průběh projektu zásadně. Společné aktivity byly pozastaveny. Nemohlo proběhnout další setkání ani žáků a ani učitelů. Vše se řeší distančně, což je proveditelné, ale nikdy to nenahradí osobní kontakt. Jde nám o to, aby se žáci z obou regionů potkali a lépe poznali. Aby spolu mohli konzultovat odborná, ale také všeobecná témata.


Jak hodnotíte přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem a jaké jsou Vaše vize v této oblasti do budoucna?
Přeshraniční spolupráce s Rakouskem je pro náš region velmi podstatná. Věřím, že v nedaleké budoucnosti dojde k prolínání různých aktivit v oblasti vzdělávání. Pro žáky bude celkem jedno, jestli se vzdělávají v Rakousku nebo v České republice. A také věřím, že bude zájem z rakouské strany pracovat v podnicích u nás.


Zpět
Mapa
Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Archiv článků
Ikona

Poznej Evropský region

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

28 barokních kulturních pokladů

Místní poklady

Místní poklady

Tradice, kterou nelze uložit do muzea

Videoprezentace některých vysokých škol

Videoprezentace některých vysokých škol

Studenti ukazují, co je populární Vysoké školy v regionu tří zemí nyní také v obraze a zvuku

Série podcastů o zdravotní péči

Série podcastů o zdravotní péči

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Best Practice Projekty

Best Practice Projekty

Z oblasti vysokoškolského vzdělávání

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Fotobanka ERDV

Fotobanka ERDV

Fotografie k širokému užití

28 hradů a zámků

28 hradů a zámků

Objevte výjimečnou památku

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety napříč Evropským regionem

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole skrz Evropský region

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

TIPY na muzea a galerie

TIPY na muzea a galerie

Mnohostranná nabídka

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Dvoujazyčnost v ERDV

Dvoujazyčnost v ERDV

Naše nabídka

Glosář

Glosář

Glosář

Moderní obce

Moderní obce

Hovoříme o příkladech digitalizace

Databanka obcí

Databanka obcí

Celkový přehled všech obcí po celém regionu ERDV

Inspirace k moderní obci

Inspirace k moderní obci

Příklady digitalizace online